tor., mar 30, 2023

Planid 2020005 Detaljregulering av gang- og sykkelløsning for Varen

by Jens Glad Balchen   – Høring  |  Randaberg kommune

Formålet med planener å sikre en god og trygg løsning for myke trafikanter i Varen.Det er lagt fram to alternative løsninger, hvor alternativ l er en mer tradisjonell løsning med fortau langs størstedelen av veien, og alternativ 2 er videreutviklet med bakgrunn i ønsker og innspill fra velforeningen og private eiere.

Men hverken fortau eller gågate som ligger i forslaget er løsninger for syklende. Vi foreslår i stedet å lage en sykkelvei med fortau og gjøre det enveiskjørt for bil.

Les hele høringssvaret her.