man., aug 14, 2023

Stemmeguide: Hvilket parti gjør mest for syklistene i Stavanger?

Lurer på hvordan du skal stemme til valget? Vi har gått gjennom 75 politiske saker og stemmegiving i Stavanger kommune for å avdekke hvilke partier som gjør mest for syklister. Bruk vår enkle stemmeguide for å finne ut hvilket parti du bør stemme på.
by Jens Glad Balchen   – Valg  |  Politisk

Vi i Rogaland syklistforening vil gjerne at kommunevalget skal handle om sykkel. Bor du i Stavanger og lurer på hvilket parti du skal stemme på for å fremme sykkelsaker? For å hjelpe deg til å ta et bedre informert valg 11. september, har vi gått gjennom sakslisten til Stavanger kommune i siste valgperiode.

Vi ser ikke på løfter, vi ser på hva partiene stemmer for når sakene ligger på bordet. Dette er ikke basert på et partiprogram man kan løpe fra så snart valget er over, men de siste åtte årene med behandling og avstemming i Stavangers politiske utvalg. Det er målbart, etterprøvbart og basert på offentlig tilgjengelig informasjon.

Resultatet har vi oppsummert i grafen under. Resultatene ved forrige valg er også vist for sammenligning. Søylene viser hvilken innsats partiene gjør for sykling i Stavanger.

Venstre vinner med god margin til MDG og Ap. Deretter er det et solid sprang ned til Høyre, Sp og Rødt som ligger midt på treet. For både Sp og Rødt er dette store sprang siden forrige periode, som vi ser på grafen.

Det er nesten likt mellom SV og Folkets Parti, men av helt motsatte årsaker. SV er veldig positive til sykling, men lite involvert i sykkelsaker, siden de ikke er representert i utvalgene som behandler slike saker. Folkets Parti generelt sett er mer negative enn SV til de mange sykkelforslagene de behandler.

For første gangen har partier fått negativ poengsum. Dette gjelder Frp og Pp, som sammen med KrF tar de siste tre plassene.

Nytt siden forrige undersøkelse er at vi også har registrert hvilke politikere som stemmer. Hvis du er åpen for å gi en ekstra stemme til en sykkelvennlig politiker, har vi også satt opp en tabell med de mest sykkelvennlige politikerne fra hvert parti som stiller til gjenvalg i år. Ved å krysse av for de sykkelvennlige politikerne på listen du stemmer, vil du øke sjansen for at disse blir valgt inn. Du kan også legge til navn på sykkelvennlige politikere fra andre partier (slengere) på listen du stemmer, slik at du øker sjansen for at de sykkelvennlige politikerne skal representere det andre partiet.

Å stemme på sykkelvennlig politikk, er et bidrag til mindre kø, mindre trengsel på bussen, mindre luftforurensning, mindre klimagassutslipp, mindre støy og bedre helse i befolkningen. Lykke til i valget 11. september. Vi ønsker deg en god (sykkel)tur til stemmelokalet!

Grafen viser hvilke partier som har gjort mest for god sykkelpolitikk i Stavanger 2019-2023

De mest sykkelvennlige politikerne

Rangeringen av politikerne er basert på hvordan de har stemt i sykkelsaker, etter samme mønster som parti-rangeringen. I tillegg har vi inkludert noen politikere som ikke har vært representert i undersøkelsen, men som har utmerket seg positivt på andre måter. Gi gjerne en ekstra stemme til disse politikerne, enten ved å krysse på listen du stemmer eller ved å gi en slenger. Slik kan vi få flere sykkelvennlige politikere opp og frem!

Arbeiderpartiet

Maiken Ree

Benedicte Solaas

Anders Fjelland Bentsen

Jone Laursen

Høyre

Narve E. Endresen

Ingebjørg S. Folgerø

Kjell Erik Grøsfjeld

Nina Ørnes

Federico Juarez Perales

Kristelig Folkeparti

Marie Ljones Brekke

Miljøpartiet De Grønne

Thomas Bendiksen

Rune Askeland

Ingvild Sørensen

Senterpartiet

Dagny Cesilie Sunnanå Hausken

Birger Wikre Hetland

Sosialistisk Venstreparti

Andreas Kirkhaug

Rødt

Sara Nustad Mauland

Venstre

Kjartan Alexander Svartsund Lunde

Mette Vabø

Hvilke er de mest sykkelvennlige partiene?

Ved forrige valg gjorde vi den samme undersøkelsen og fant da noen partier som var veldig sykkelvennlige -- de stemte ofte for gode sykkelsaker -- men de var sjeldent involvert i sykkelsakene, så derfor fikk de lav poengsum på innsats.

Med flere stemmer og mer "makt" følger det også større sjanse for å at partiene blir involverte i sykkelsaker, så da er det kanskje også lurt å ha et blikk på hvilke partier som er de mest sykkelvennlige, helt uavhengig av hvor mye de har vært involvert. Dette viser vi under. Nok en gang er det to søyler pr parti, en for 2015-2019 og en for 2019-2023.

Hva betyr søylene? Hva mener vi med "gjør mest", “innsats” og "innflytelse"?

Innsats betyr i dette tilfellet hvordan partiet bruker sin politiske innflytelse til å få gjennom vedtak som er positivt for sykling. Et vedtak kan være å bevilge penger til bygging av sykkelvei eller å godkjenne en reguleringsplan for å bygge en sykkelvei. Politikere legger ikke asfalten selv, så en viss avstand til en fysisk sykkelvei er det fremdeles. Men uten penger og godkjente planer, gjøres det ingenting.

Et parti kan få gjennom et positivt forslag ved å stemme for det. Det kan også gjøre andre ting, som å komme med eget forslag (og stemme for det) eller å overbevise andre om å stemme for positive forslag. Sistnevnte er dessverre usynlig for oss, så det kan vi ikke basere oss på. Vi ser derfor på hvilke forslag partiene fremmer og hvilke forslag de stemmer for. Et parti med høy søyle har ofte kommet med positive forslag eller stemt for andres positive forslag. Et parti med veldig lav søyle har ofte stemt mot positive forslag eller kommet med negative forslag — eller kanskje ikke stemt så ofte i det hele tatt.

Søylene er ikke et mål på hva partiene mener om sykling. Det er mål på hvor mye partiet gjør for å endre syklisters hverdag. Et parti som synes sykling er bra, men som sjeldent eller aldri er involvert i sykkelsaker, vil ha veldig lav søyle. Det samme vil et parti som ofte er involvert i sykkelsaker, men som stemmer negativt. Disse to kan ikke skilles fra hverandre bare ved å se på grafen. Hvis du ønsker mye gjennomslag i sykkelsaker, så velger du et parti med høyest mulig søyle.

Og hva betyr "sykkelvennlig"?

Sykkelvennlig er hvor ofte en person eller et parti stemmer for gode sykkelsaker når du først får sjansen til å stemme. Noen sitter i utvalg eller styrer hvor de ofte får sjansen til å stemme, mens andre er varaer eller sitter kun i kommunestyret og får sjeldent stemme i sykkelsakene. Men når sjansen, er der så ser vi på om stemmene i snitt går for eller mot. For vurderingen av enkeltpolitikere har vi satt en grense på fem saker. De som har vært med i færre enn fem saker, blir ikke vurdert. For partiene er dette ikke et tema.

Hvordan kom vi frem til dette?

Vi har gått gjennom den offentlige sakslisten til Stavanger kommunes politiske utvalg. Sakene vi har valgt ut er saker som kan søkes opp med søkeordene “sykkel”, “sykle” eller “syklist” i tillegg til saker som vi i SLF har behandlet fordi vi er høringsinstans for plansaker på Nord-Jæren og Ryfylke. Hver sak er vurdert å være relevant for sykkel eller ikke, og hvis relevant er saken vurdert som positiv eller negativ. En sak kan omhandle mye mer enn sykkel, og da har vi fokusert på sykkeldelen.

For hver sak har vi sett på møteprotokollen og på saksvedtaket. Fra møteprotokollen vet vi hvem som var til stede (og hvilke partier de representerte) og fra vedtaket vet vi hvordan de forskjellige stemte. Vi har vurdert forslag til vedtak som enten positive, nøytrale eller negative for syklister. Stemme på positivt forslag gir +1 poeng, stemme på nøytralt forslag gir 0 poeng og stemme på negativt forslag gir -1 poeng. Ditto vil stemme mot et positivt forslag gi -1 poeng og mot et negativt forslag gi +1 poeng. Det finnes tilfeller hvor forslag består av flere deler, og da har vi av og til valgt å dele poenget i to halve. Til slutt kan det fremmes tilleggsforslag og oversendelsesforslag, som partiene kan få +/- 0,1 poeng for.

Dersom et parti ikke var representert i møtet, føres det opp blankt. Tilsvarende vil alle partier få blankt dersom saken ikke var relevant for sykkel, eller dersom forslaget man stemte for var uten praktisk effekt (f. eks. vedtak om å utsette, gå på befaring, sende på høring, ta til orientering, osv). Blanke teller ikke med videre.

Poengene som er tildelt i hver avstemming summeres opp og deles på antall avstemminger hvor partiet har vært involvert. Resultatet er en gjennomsnittlig poengsum mellom -1 og 1 som vi kan se på som en karakter på hvor sykkelvennlig partiet stemmer. For å balansere sykkelvennligheten, har vi tatt antall avstemminger hvor partiet er representert og delt på antall avstemminger totalt. Dette gir oss et tall mellom 0 og 1 og en karakter på hvor involvert partiet er i sykkelsaker. Disse to karakterene ganges til slutt sammen. Resultatet er tallet vi bruker til å lage grafen.

Datagrunnlaget kan sees her.

Hvorfor er det store forskjeller fra forrige valg til nå?

Det er et godt spørsmål. Noen partier er ganske like det de var sist -- slik som Venstre, MDG, Ap, Høyre og SV -- mens andre partier endrer seg kraftig. Hva er grunnen til dette?

En potensiell forklaring er simpelthen at det er litt andre politikere og selvsagt andre sykkelsaker som skal stemmes over. Det kan med andre ord være naturlig variasjon i utfall som for noen partier har lite å si, fordi de er involvert i så mange saker, mens for andre partier har mye å si. Dette kan påvirke både sykkelvennlighet og innsats.

I tillegg har partiene byttet stoler i forbindelse med valget. Verv og roller har blitt stokket om på, og noen partier har kommet i bedre posisjon til å stemme i sykkelsaker, mens andre har forsvunnet ut av slike posisjoner. Det påvirker nok helst utslaget som partiene får på innsats.

Til sist har vi hatt et skifte i hvem som har makten og hvem som ikke har. I forrige periode var det Høyre som styrte sammen med V, KrF, Sp, Pp og Frp, mens i denne perioden har Ap styrt med Sp, SV, Rødt og MDG. Å styre i en koalisjon eller et samarbeid betyr ofte at man skal opptre samlet. Det kan bety at noen partier i større grad enn tidligere har blitt nødt til å stemme med resten av gjengen, mens andre partier har fått frihet til å stemme slik de selv ønsker. Slike endringer ser vi kanskje tydeligst i søylene for sykkelvennlighet.

Andre saker