tir, sep 06, 2022

Klage på redusert sikkerhet for fylkets nye g/s-vei i Klepp kommune

by Jens Glad Balchen

Ved siden av fv 507 Nordsjøvegen har Rogaland fylkeskommune regulert gang- og sykkelveg, som er godkjent av Klepp kommune. Da arbeidet med å bygge gang- og sykkelveien skulle sette i gang, oppdaget fylkeskommunen at det var feil ved planen, og at Nordsjøvegen var utvidet inn i det arealet som var tenkt brukt til gang- og sykkelveien.

Rogaland fylkeskommuen har derfor søkt seg selv om å få lov til å bygge gang- og sykkelveien med dårligere sikkerhet for gående og syklende enn standarden (veinormalen) krever. Til tross for at det finnes mange andre løsninger for å ivareta sikkerheten, har fylkeskommunen valgt bort disse på grunn av (blant annet) bilistenes utsikt fra Nordsjøvegen, som er en nasjonal turistvei...

Rogaland syklistforening har derfor klaget på dette vedtaket, og vil følge opp saken hos Sivilombudet dersom klagen ikke tas til følge.

Andre saker