fre., jan 06, 2023

Plan 2760 - Områderegulering for Paradis - Eiganes og Våland kommunedel - 1. gangs høring

by Jens Glad Balchen   – Høring  |  Stavanger kommune

Områdereguleringen skal sette rammer for en utvidelse av Stavanger sentrum mot sør. Formålet med planen er at den skal bidra til at Paradis skal være et:

  • klimanøytralt område

  • rekreasjonsområde og grønn lunge for beboere i Stavanger sentrum og i Paradis

  • godt boområde i den tette by

  • område for næringsetablering

 

Paradis er foreslått som en "bilfri" bydel. Samtidig skal hovedsykkelruten gjennom området oppgraderes fra dagens løsning med sykling på kjørevei til ny løsning -- foreslått til å være sykling på kjørevei...

Les hele høringsinnspillet vårt her.