tor., des 08, 2022

Plan 2684 Detaljregulering for sykkeltiltak langs fv. 4570 og 4586 Randabergveien i Stavanger kommune

by Jens Glad Balchen   – Høring  |  Stavanger kommune

Hensikten med planforslaget er å forbedre forholdene for gående og syklende ved at det tilrettelegges for sykkeltiltak langs strekningen. Ny løsning vil skille syklende fra motoriserte kjøretøy og fra gående. Planforslaget legger opp til tosidig løsning med sykkelfelt mellom krysset ved Neptunveien og bussholdeplass Tasta sykehjem. Videre fra holdeplassen til krysset med Gjerdeveien vil dagens gang- og sykkelveg oppgraderes til sykkelveg med fortau. Sykkeltiltaket inngår i handlingsprogrammet til Bymiljøpakken.

Når det skal brukes ressurser på sykkelprosjekter i Bymiljøpakken, bør disse brukes på å gjøre vesentlige forbedringer som gir økt sykkelandel eller rekrutterer nye grupper til å velge sykkel. Beskrivelsen av forslaget viser ikke vesentlige forbedringer.

Les hele høringssvaret vårt her.